Saw Idol/Seiyuu 2000

The following are the idols and seiyuu that I saw in 2000.

If I saw them twice on the same day for the same multiple event, I counted it as once.

Tsuchiya Mieko5601.08, 01.29, 01.30, 02.02, 02.06, 02.20, 02.27, 03.01, 03.04, 03.05, 03.25, 03.31, 04.01, 04.02, 04.05, 04.19, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.17, 05.28, 06.07, 06.11, 06.18, 06.24, 07.02, 07.05, 07.22, 07.23, 07.30, 08.02, 08.12, 08.26, 08.27, 08.30, 09.02, 09.06, 09.09, 09.15, 09.17, 09.21, 09.22, 09.23, 10.04, 10.14, 10.16, 10.18, 11.08, 11.12, 11.25, 11.26, 11.30, 12.16, 12.23, 12.24
Shintani Sayaka4801.08, 01.29, 01.30, 02.02, 02.06, 02.20, 02.27, 03.01, 03.04, 03.05, 03.25, 04.01, 04.02, 04.05, 04.19, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 06.07, 06.11, 06.18, 06.24, 07.02, 07.22, 07.23, 07.30, 08.02, 08.12, 08.26, 08.27, 08.30, 09.02, 09.09, 09.15, 09.17, 09.21, 09.22, 09.23, 10.14, 10.18, 11.08, 11.12, 11.25, 11.26, 11.30, 12.16
Takahira Jun4601.08, 01.29, 01.30, 02.02, 02.06, 02.20, 02.27, 03.01, 03.04, 03.05, 03.25, 04.01, 04.02, 04.05, 04.19, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 06.07, 06.11, 06.18, 06.24, 07.02, 07.22, 07.23, 07.30, 08.02, 08.12, 08.26, 08.27, 08.30, 09.02, 09.09, 09.15, 09.17, 09.21, 09.23, 10.14, 10.18, 11.08, 11.12, 11.26, 11.30, 12.16
Sakurai Sara3601.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.20, 02.27, 03.05, 03.17, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.17, 05.28, 06.11, 06.24, 07.05, 07.22, 07.23, 07.30, 08.26, 08.27, 09.02, 09.06, 09.09, 09.15, 09.17, 09.21, 09.22, 09.23, 11.12, 11.25, 12.24
Hinano Mayo3401.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.20, 02.27, 03.01, 03.04, 03.05, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.17, 05.28, 06.11, 06.24, 07.05, 07.22, 07.23, 07.30, 08.26, 08.27, 09.02, 09.17, 09.23, 10.04, 10.14, 11.12, 11.25, 12.24
Nagai Nobuko3401.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.20, 03.05, 03.25, 03.31, 04.01, 04.02, 04.05, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 06.11, 06.24, 07.05, 07.22, 07.23, 07.30, 08.26, 08.27, 08.30, 09.02, 09.15, 09.17, 09.21, 09.22, 09.23, 11.25, 12.23, 12.24
Tanabe Miri3101.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.27, 03.01, 03.04, 03.05, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.17, 05.28, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 08.26, 08.27, 09.02, 09.17, 09.21, 09.22, 09.23, 10.14, 11.12, 12.24
Sawai Natsumi3001.30, 02.06, 02.20, 03.04, 03.05, 03.17, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.17, 05.28, 06.24, 07.22, 07.23, 07.30, 08.26, 08.27, 09.02, 09.17, 09.21, 09.22, 09.23, 10.14, 11.12, 12.23, 12.24
Ohgoshi Tomoe2901.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.27, 03.01, 03.04, 03.05, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.17, 05.28, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 08.26, 08.27, 09.02, 09.17, 09.23, 10.14, 11.12, 11.25
Ohtsuka Mae2701.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.27, 03.05, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 07.30, 09.02, 09.09, 09.17, 09.21, 09.22, 09.23, 10.14, 11.12, 12.24
Kuwakado Sora2501.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.20, 02.27, 03.05, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 07.30, 08.26, 08.27, 09.02, 09.09, 11.12
Minano Fuuko2401.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.20, 02.27, 03.04, 03.05, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.17, 05.28, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 09.15, 10.14, 11.12
Takase Noriko2101.08, 01.29, 01.30, 02.20, 02.27, 03.05, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 08.26, 08.27, 09.02, 09.09, 11.12
Kimura Ikue2001.08, 01.29, 02.06, 02.27, 03.04, 03.05, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 06.24, 09.02, 09.21, 09.22, 09.23, 10.14, 11.12
Matsumoto Chiyomi1901.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.20, 02.27, 03.05, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 06.24, 07.22, 07.23, 08.26, 08.27, 09.02, 09.09
Mito Yoko1901.29, 01.30, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 09.02, 09.09, 09.21, 09.22, 09.23, 11.12
Misaki Mami1701.29, 01.30, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 09.02, 10.14, 11.12, 11.25
Serai Shizuko1601.29, 01.30, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 08.26, 09.02, 09.09, 11.12
Asano Masumi1501.29, 01.30, 02.06, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 07.22, 07.23, 08.30, 09.02, 09.21, 11.12
Ogura Maiko1501.29, 01.30, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 09.02, 09.21, 11.12
Tokunaga Ai1401.08, 01.30, 02.20, 02.27, 03.01, 03.05, 04.01, 04.02, 05.03, 05.04, 08.12, 10.18, 10.21, 11.25
Akami Yukie1201.29, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 06.11, 06.24, 07.22, 07.23, 09.02
Inoue Eri1204.02, 05.21, 05.28, 06.24, 07.23, 09.10, 09.21, 09.22, 09.23, 10.04, 11.12, 12.24
Itou Emiko1201.29, 01.30, 02.27, 03.05, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 07.23
Takayama Kanako1201.29, 01.30, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 05.13, 05.28, 06.11, 07.22, 07.23
Shindou Yoko1101.08, 01.29, 01.30, 03.31, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 07.22, 07.23
Akino Hitomi1002.02, 04.05, 05.03, 06.07, 07.05, 08.02, 09.06, 10.04, 10.18, 11.08
Hayashi Akari1004.02, 06.24, 07.16, 07.23, 09.06, 09.10, 09.21, 09.22, 09.23, 11.05
Himeno Kaoru1005.21, 06.07, 06.24, 07.16, 07.23, 09.21, 09.22, 09.23, 11.05, 11.12
Katou Madoka1001.08, 01.29, 01.30, 04.01, 04.02, 04.30, 05.03, 05.04, 07.22, 07.23
Akimoto Noe904.02, 06.24, 07.16, 07.23, 09.10, 09.21, 09.22, 09.23, 11.05
Hiron904.02, 05.28, 06.24, 07.23, 09.21, 09.22, 09.23, 10.14, 11.12
Ono Akiko904.02, 05.21, 06.24, 07.16, 07.23, 09.06, 10.14, 11.12, 11.25
Senoo Kumi905.28, 06.24, 07.23, 09.21, 09.22, 09.23, 10.14, 11.05, 11.12
Nagai Kasumi804.02, 04.30, 05.21, 05.28, 06.24, 07.23, 09.10, 11.12
Okamoto Eri803.01, 04.05, 07.02, 07.05, 08.02, 09.06, 10.18, 11.12
Eri704.02, 06.24, 07.16, 07.23, 09.10, 11.05, 11.12
Furuuchi Rika701.08, 01.29, 01.30, 02.06, 02.20, 02.27, 03.05
Itou Asuka705.28, 06.24, 07.23, 09.10, 11.05, 11.12, 12.24
Ohhashi Risa704.02, 05.21, 05.28, 06.24, 07.23, 11.05, 11.12
Inoue Kikuko602.26, 03.27, 04.01, 06.18, 06.29, 07.09
Ogata Satoko605.21, 05.28, 06.24, 07.23, 11.12, 12.24
Ousawa Rena604.02, 05.21, 06.24, 07.16, 07.23, 11.12
Endou Satoko505.21, 05.28, 06.24, 07.23, 11.12
Hirose Momoko505.21, 06.24, 07.16, 07.23, 11.12
Kawasaki Rika505.21, 05.28, 06.24, 07.23, 11.12
Kimoto Sanana504.02, 05.28, 06.24, 07.23, 11.12
Morita Chiaki505.28, 06.24, 07.23, 10.14, 11.12
Murata Eri506.24, 07.16, 07.23, 10.14, 11.12
Ouka Yumi504.02, 04.30, 05.21, 06.24, 07.16
Sagami Natsuki504.02, 07.16, 07.23, 10.14, 11.12
Shibata Shouka504.01, 04.02, 04.30, 05.28, 07.23
Shinohara Emiko505.21, 05.28, 06.24, 07.23, 11.12
Yoshikawa Yuuya504.02, 05.28, 06.24, 07.23, 11.12
Akutsu Shiori405.28, 06.24, 07.23, 11.12
Hikami Kyoko401.30, 05.03, 05.04, 07.23
Kanzaki Mayumi406.24, 07.16, 07.23, 11.12
Miyawaki Azusa406.24, 07.16, 07.23, 11.12
Mizuta Yuka404.02, 05.28, 06.24, 07.23
Sanada Asami401.30, 05.03, 05.04, 07.23
Sawashiro Miyuki401.30, 05.03, 05.04, 07.23
Shiomi Kaoru406.24, 07.16, 07.23, 11.12
Sugiyama Yuka406.24, 07.16, 07.23, 11.12
Sukizawa Kanako405.28, 06.24, 07.23, 11.12
Sunaga Emi406.24, 07.16, 07.23, 11.12
Suzuki Marie402.27, 04.05, 11.12, 11.25
Taga Yukiko405.21, 05.28, 06.24, 07.23
Yabuta Naoko401.08, 01.29, 01.30, 03.05
Yamada Kayoko405.28, 06.24, 07.23, 11.12
Ikee Tomoko304.02, 05.28, 06.24
Kadowaki Mai301.08, 01.30, 07.23
Kamiya Ruri306.24, 07.16, 07.23
Kurita Hiroko306.24, 07.16, 07.23
Makiguchi Youko306.24, 07.16, 11.12
Misuzu306.24, 07.16, 07.23
Nagano Eriko301.29, 01.30, 02.20
Nishiguchi Yuka302.10, 02.26, 03.31
Obara Mizuku301.29, 01.30, 02.20
Okamoto Hikari303.01, 07.29, 11.25
Satou Chizuko301.08, 02.27, 03.05
Sekine Miyuki301.29, 04.05, 06.07
Takahashi Amika305.28, 06.24, 07.23
Yamada Satoko305.28, 06.24, 07.23
Daikoku Yuuka201.29, 01.30
Doumen Satomi201.29, 01.30
Furuta Hanae201.29, 01.30
Hashimoto Asobi202.02, 08.27
Hiroe Mina201.29, 01.30
Hisakawa Aya203.27, 07.09
Horie Yui205.04, 08.11
Hosokawa Seika201.29, 01.30
Inokuchi Yuka201.29, 01.30
Ishigaki Ayako208.12, 10.21
Kamei Asaka202.06, 02.20
Kobayashi Yumiko211.12, 12.23
Maeda Ai202.26, 03.31
Mikami Aiko204.02, 06.24
Mizuno Manabi202.27, 08.12
Momoi Haruko202.02, 03.31
Odaki Hisae206.24, 07.16
Okamoto Asami202.26, 03.31
Omimura Mayuko208.12, 10.16
Orito Mari205.28, 07.23
Sakai Rika201.29, 01.30
Sugawara Eri204.02, 07.16
Tamura Yukari204.01, 08.11
Toyoshima Machiko202.26, 05.03
Toyotome Chikako201.29, 01.30
Washo Kozue205.28, 06.24
Akiba Rei105.21
Andou Tomoe108.12
Arishima Moyu102.26
Asada Yoko108.12
Ayane107.16
Enomoto Atsuko104.02
Enomoto Shoko110.18
Fukai Mami110.21
Furuya Tohru104.02
Furuyama Ayumi101.30
Hayashi Yumi105.28
Hoshi Souichirou104.01
Inada Tetsu112.23
Inoue Miki101.30
Kajishima Hiroko103.17
Kamei Asuka101.08
Kamiya Hiroshi102.26
Kawana Midori108.12
Kikuchi Shiho108.12
Kisaichi Atsushi101.30
Komatsubara Sayaka108.12
Konno Hiromi102.26
Kurata Masayo105.04
Kuwashima Houko102.26
Makishima Yuki102.26
Mamiya Tomoko102.20
Matsumoto Chiyomi 106.11
Midorikawa Hikaru112.23
Mieno Hitomi102.27
Mikami Akiko105.21
Minaguchi Yuko104.01
Minami Omi103.31
Mizuhashi Kaori101.30
Mori Natsuko108.02
Moriya Hisoka108.27
Nagasawa Miki108.12
Nakagawa Akiko108.12
Nakajima Akiko108.12
Nakayama Manami101.30
Oda Michiko102.26
Ogata Megumi107.09
Ohno Marina101.30
Ohsawa Chiaki111.12
Ohta Mayumi110.21
Oniwa Saori108.12
Sanaga Natsuki106.24
Satou Chiemi108.12
Seki Tomokazu104.02
Shimakata Junko102.26
Shimizu Kaori110.18
Sumitomo Yuko104.01
Suzuki Mariko102.26
Suzuki Michiko110.14
Suzuki Saori101.30
Suzuki Urarako102.26
Takahashi Keina104.02
Takahashi Miki107.09
Tokiwa Miho108.12
Yamamoto Maria107.09
Yanase Natsumi101.30
Yasu Megumi102.27
Yonemoto Chizu102.26

Shook Hands Idol/Seiyuu - 2000

The following are the idols and seiyuu that I shook hands with. (^_^;)

Shintani Sayaka1408.30, 08.30, 09.02, 09.02, 09.02, 09.09, 09.09, 09.15, 09.17, 09.17, 10.14, 11.26, 11.26, 11.30
Takahira Jun1408.30, 08.30, 09.02, 09.02, 09.02, 09.09, 09.09, 09.15, 09.17, 09.17, 10.14, 11.26, 11.26, 11.30
Tsuchiya Mieko1408.30, 08.30, 09.02, 09.02, 09.02, 09.09, 09.09, 09.15, 09.17, 09.17, 10.14, 11.26, 11.26, 11.30
Sakurai Sara809.02, 09.02, 09.02, 09.09, 09.09, 09.15, 09.17, 09.17
Nagai Nobuko708.30, 08.30, 09.02, 09.02, 09.02, 09.17, 09.17
Ohtsuka Mae709.02, 09.02, 09.09, 09.09, 09.17, 09.17, 10.14
Hinano Mayo509.02, 09.02, 09.17, 09.17, 10.14
Kuwakado Sora509.02, 09.02, 09.02, 09.09, 09.09
Ohgoshi Tomoe509.02, 09.02, 09.17, 09.17, 10.14
Sawai Natsumi509.02, 09.02, 09.17, 09.17, 10.14
Tanabe Miri509.02, 09.02, 09.17, 09.17, 10.14
Asano Masumi408.30, 08.30, 09.02, 09.02
Matsumoto Chiyomi409.02, 09.02, 09.09, 09.09
Mito Yoko409.02, 09.02, 09.09, 09.09
Serai Shizuko409.02, 09.02, 09.09, 09.09
Takase Noriko409.02, 09.02, 09.09, 09.09
Kimura Ikue309.02, 09.02, 10.14
Misaki Mami309.02, 09.02, 10.14
Akami Yukie209.02, 09.02
Ogura Maiko209.02, 09.02
Hiron110.14
Inoue Kikuko106.29
Minano Fuuko110.14
Morita Chiaki110.14
Murata Eri110.14
Nagai Kasumi105.28
Ono Akiko110.14
Sagami Natsuki110.14
Senoo Kumi110.14
Suzuki Michiko110.14
Tokunaga Ai102.27